01 Działalność Grupy

Realizowane działania i inwestycje

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne [mln zł] 20182019Zmiana procentowaPlan 2019
Wytwarzanie 430,2491,70,805610,8
Dystrybucja 1 000,41 013,21,0021 011,5
Wydobycie 463,1410,40,802511,5
Wsparcie i inne 81,884,20,585144
Inwestycje kapitałowe 331181,60,832218,3
Razem wykonanie planu 2 306,82 181,10,8742 496,1

Inwestycje związane z ochroną środowiska

WyszczególnienieWykonanie 2019 [mln zł]
Dostosowanie do konkluzji BAT (Połaniec)115
Zabudowa SCR dla bloków 9 i 10 (Kozienice)60
Dostosowanie do konkluzji BAT (Kozienice)31
Modernizacja elektrofiltru K8 (Białystok)12
Przyłączenie farm wiatrowych (ENEA Operator)6
Pozostałe14
Łącznie238

Realizacje kluczowych projektów

Wydobycie

 • Pole Ostrów - prace projektowe,
 • Nowe wyrobiska i modernizacja istniejących – w 2019 r. wykonano 29,1 km chodników,
 • Zakup dóbr gotowych, maszyn i urządzeń,
 • Pozyskanie nowych koncesji – uzyskano koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe" – obszar K-6 i K-7.

Wytwarzanie

ENEA Wytwarzanie:

 • Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW – kontynuacja z 2018 r. Zrealizowano prace w stopniu umożliwiającym uruchomienie bloku nr 9, lecz z powodu opóźnień Wykonawcy trwają prace pozostałe do wykonania zgodnie z umową. Trwają negocjacje w sprawie sporu dotyczącego zgłoszonych przez Rafako roszczeń obejmujących wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych oraz aktualizacji terminów wykonania Umowy i jej poszczególnych części. Szacuje się, że zakończenie realizacji Programu może nastąpić w III kw. 2020 r.,
 • Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW – kontynuacja z 2018 r. Obecnie blok jest uruchomiony, prace zostały zakończone,
 • Modernizacja bloku nr 7 – Blok po modernizacji uruchomiono 15 kwietnia 2019 r., przekazano do eksploatacji 4 lipca 2019 r.,
 • Modernizacja bloku nr 2 – 31 lipca 2019 r. uruchomiono blok zgodnie z harmonogramem,
 • Dostosowanie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Elektrownie Systemowe do konkluzji BAT.

ENEA Elektrownia Połaniec:

 • Modernizacja bloku numer 5 – projekt FENIKS Bloku 5,
 • Dostosowanie EEP do konkluzji BAT.

ENEA Ciepło:

 • Rewitalizacja kotła K6 – prace obejmowały:
  - Odtworzenie wybieraka ślimakowego zbiornika przykotłowego K-6,
  - Odtworzenie wybieraków ślimakowych zbiornika pośredniego K-6,
  - Wymianę komór przegrzewacza pary K-6,
  - Modernizację wentylatora 1WPP2
  - Odtworzenie obmurza kotła K-6,
 • Rewitalizacja kotła K8 - prace obejmowały:
  - Wymianę komór przegrzewacza pary K-8,
  - Zabudowę instalacji powietrza zaporowego dla zdmuchiwaczy kotła K8.
 • Upgrade systemu Experion PKS (Systemu sterowania blokami energetycznymi i układami pomocniczymi klasy DCS) – prace obejmowały:
  - Dostawę sprzętu komputerowego,
  - Upgrade systemu Experion PKS na bloku nr 1, 3, 4 oraz układach pozablokowych z wersji 301 do wersji 510,br/>- Próby funkcjonalne zaktualizowanego oprogramowania i systemu.
 • Odtworzenie chłodni wentylatorowej TZ4:
  - 6 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizacje prac, następnie:
  > Zrealizowano prace demontażowe,
  > Realizowano prace w zakresie konstrukcji żelbetowej,
  > Zrealizowano dostawę zraszalnika chłodni.
 • Modernizacja elektrofiltra kotła K8 - prace obejmowały:
  - Demontaż istniejącego elektrofiltra,
  - Naprawę istniejącej konstrukcji nośnej elektrofilta,
  - Dostawę elementów elektrofiltra i ich montaż,
  - Kompleksowe prace budowlane i instalacyjne związane z modernizacją elektrofiltra,
  - Rozruch, ruch regulacyjny i próbny elektrofiltra
  - W dniu 27 listopada 2019 r. obiekt został przekazany do eksploatacji,
 • Konwersja kotła K-1 na paliwo gazowe,
  - Modernizacja kotła K-1 na paliwo gazowe (w szczególności instalacja palników gazowych w ilości 2 szt.). Moc kotła po konwersji zgodnie z DTR wynosi 33 MWt,
  - Realizacja przyłącza gazowego Dn 280 od gazociągu dystrybucyjnego na granicy działki do stacji redukcyjno-pomiarowej,
  - Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej z dwoma układami pomiarowymi,
  - Wykonanie instalacji podziemnej średniego napięcia od stacji redukcyjno-pomiarowej do budynku Ciepłowni.

Dystrybucja

 • ENEA Operator korzysta z dostępnych programów wsparcia i z dużym zaangażowaniem pozyskuje dotacje zarówno w ramach programów regionalnych, jak i programów krajowych. Łącznie Spółka realizuje ponad 30 projektów inwestycyjnych i badawczych objętych umowami o dofinansowanie.
 • Kontynuacja istniejących i rozpoczęcie nowych inwestycji, których realizacja będzie prowadzona w trakcie 2020 r. i w latach następnych.
 • Zrealizowany projekt badawczo – rozwojowy - „Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko”. Projekt był realizowany w ramach programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce (część 1 - Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych) – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna jako narzędzie wspierające wzrost efektywności działania Obszaru Dystrybucji oraz odpowiadające na wyzwania związane z rolą OSD w nowym modelu rynku energii elektrycznej.
 • Zakończenie realizacji szeregu inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznych, w tym związanych z przyłączeniem do sieci.
 • Budowa i modernizacja szeregu elementów infrastruktury sieciowej, takich jak linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe, związana z realizacją następujących celów: realizacja obowiązku publiczno-prawnego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poprawa niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej – automatyzacja sieci, zmiana struktury sieci SN z napowietrznej na kablową, działania zmierzające do osiągnięcia w sieci standardu „smart grid”.
 • Implementacja obowiązków ustawowych ENEA Operator w zakresie elektromobilności. Celem projektu jest wdrożenie w ENEA Operator rozwiązań i produktów odpowiadających na wymagania stawiane przez OSD w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • Kontynuacja rozwoju narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią oraz automatykę sieci.

Obszar Handlu Detalicznego

Kluczowym projektem realizowanym w ramach obszaru Handlu Detalicznego był projekt dotyczący dostosowania GK ENEA do nowych regulacji prawnych zawartych w Ustawie z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych. Projekt obejmuje zarówno procesy biznesowe, jak i narzędzia oraz systemy informatyczne.

W ramach Projektu:

 • Dostosowano Taryfy i Cenniki na rok 2019 do wymagań Ustawy.
 • Wyznaczono ceny „ustawowe” dla klientów obowiązujące w rozliczeniach na rok 2019.
 • Dokonano formalniej zmiany warunków umów z Klientami zgodnie z zapisami Ustawy.
 • Wykonano stosowne korekty rozliczeń z Klientami.
 • Przygotowano i złożono do Zarządcy Rozliczeń stosowne wnioski o wypłatę środków finansowych stanowiących rekompensatę za stosowanie mechanizmów ustawowych w zakresie cen na rok 2019. ENEA S.A. uzyskała wnioskowane kwoty.

Dokonano zmian w systemie bilingowym oraz innych systemach IT wynikających z konieczność ich dostosowania do wymogów Ustawy.

Obszar Obsługi Klienta

 • Zakończenie najważniejszej części projektu nowej wizualizacji Biur Obsługi Klientów. Zwizualizowane są wszystkie 32 biura.
 • Kontynuacja prac nad wprowadzeniem automatyzacji procesów obsługowych, z wykorzystaniem m.in. robotyzacji procesów biznesowych (RPA), która przełoży się na terminową realizację kluczowych wskaźników w ramach realizowanych procesów.
 • Uruchomienie zmodernizowanego Elektronicznego Biura Obsługi Klientów (eBOK), bardziej przyjaznego dla użytkowników i zapewniającego prostszą obsługę.
 • Uruchomienie możliwości realizacji płatności elektronicznych w eBOK przez drugiego Operatora Płatności PayU.
 • Wdrożenia we wszystkich Biurach Obsługi Klientów elektronicznego długopisu do podpisywania umów w BOK w celu uproszczenia procesu obsługi i minimalizacji ilości drukowanych dokumentów.
 • Wdrożenie badania zadowolenia Klientów z obsługi w Biurach Obsługi Klientów (ankiety satysfakcji).
 • Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie informacją o Klientach, tj. Centralnej Bazy Klientów (CBK).
 • Modernizacja IVR na Infolinii 611 111 111 – prostszego i czytelniejszego dla Klienta oraz wprowadzenie nowego serwisu samoobsługowego „brak prądu w lokalu”.
 • Uruchomienie serwisów samoobsługowych po godzinach pracy Infolinii (po godzinie 22:00 oraz w dni wolne od pracy).
 • Wdrożenie nowych szablonów odpowiedzi na maile oraz chaty Klientów celem poprawy jakości obsługi Klienta.

Obszar Handlu Hurtowego

 • Projekt „Aukcja główna mocy 2024 i rynek wtórny”, którego głównym celem jest przygotowanie aktywów GK ENEA do certyfikacji ogólnej oraz opracowanie i wdrożenie strategii uczestnictwa w aukcji głównej na rok 2024, aukcjach dodatkowych na 2021 oraz działań na rynku wtórnym.
 • Projekt „Stworzenie systemu obsługi logistycznej dostaw biomasy przez porty morskie do ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna”.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.