01 Działalność Grupy

Zatrudnienie

Spółki z Grupy Kapitałowej ENEA według stanu zatrudnienia na ostatni dzień 2019 roku zatrudniały na umowę o pracę 17.291 osób, w tym 3.051 kobiet i 14.240 mężczyzn. Na 31 grudnia 2019 r. ENEA S.A. na umowę o pracę zatrudniała 398 osób.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r. - wykształcenie

Struktura zatrudnienia w GK ENEA wg wykształcenia stan na 31 grudnia 2019 r. - wykształcenie
wyższe6 76739,1
średnie7 50543,4
zawodowe2 75515,9
podstawowe2641,5
Razem17 29199,9

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r. - wiek

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r. - wiek
do 25 roku życia1 0396%
26-35 lat4 70027%
36-45 lat4 62027%
46-55 lat4 73127%
56-60 lat1 6249%
61 lat i więcej5773%
Razem17 291100%

Realizacja Polityki HR

Optymalizacja modelu organizacji pracy HR celem usprawnienia działalności Grupy.
Istotą nowego modelu jest:

  • kreowanie polityki HR na poziomie ENEA S.A. oraz kaskadowanie założeń do realizacji poszczególnym spółkom Grupy, co w konsekwencji ma zapewnić spójność działań HR oraz wsparcie realizacji Strategii Grupy ENEA
  • zapewnienie wsparcia biznesu w spółkach Grupy poprzez HR Biznes Partnerów, odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań HR, wspieranie Zarządów i kadry menadżerskiej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, współpracę z zakładowymi organizacjami związkowymi
  • opracowanie i wdrożenie spójnych procesów i standardów HR w całej Grupie ENEA w takich obszarach jak: rekrutacje, adaptacji, zatrudnienie i zmiana warunków zatrudnienia, polityka rozwojowa, szkolenia, zarządzanie przez cele, systemy motywacyjne etc.
  • pozostawienie w ENEA Centrum, w Centrum Usług Wspólnych, wyłącznie działań operacyjnych w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, ZFŚS oraz obsługi szkoleń, a także rozliczanie kosztów organizacji związkowych

Realizacja planu działań w oparciu o analizę wyników uzyskanych po przeprowadzonym badaniu satysfakcji Pracowników w wybranych Spółkach Grupy ENEA.

Digitalizacja procesów HR – zapoczątkowanie działań mających na celu wprowadzenie elektronicznej teczki osobowej (e-teczka), elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie procesów obsługiwanych przez HRBP (rekrutacja, zatrudniania, zmiany warunków zatrudnienia etc.).

Działania z zakresu employer branding, mające na celu pozyskanie najlepszych kandydatów do pracy, w tym działania dedykowane dla studentów i absolwentów, jak np. promocja na uczelniach podczas targów pracy programu staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”, realizacja programu kształcenia dualnego, współpraca z organizacjami studenckimi oraz działania dedykowanie dla uczniów szkół branżowych i technicznych poprzez realizację modelu współpracy ze szkołami patronackimi na terenie działania spółek, promowanie pracy w ENEA wśród uczniów- potencjalnych pracowników oraz wspieranie uczniów w procesie kształcenia. Do działań z zakresu promocji pracodawcy należy również udział w targach pracy w celu promocji ofert pracy wśród osób poszukujących pracy, fachowców i specjalistów, jak i prowadzenie profili pracodawcy w mediach społecznościowych. W tym obszarze podejmowane są również działania skierowane do obecnych pracowników poprzez prowadzenie Strefy pracownika w intranecie, organizowanie konkursów oraz promowanie wartości etycznych wynikających z Kodeksu Etyki Grupy ENEA.

Stały przegląd systemów motywacyjnych i ich urynkowienie; wdrożenie narzędzia do zarządzania przez cele stanowiącego bazę do czytelnego i motywacyjnego wynagradzania za osiągnięte wyniki, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz Pracowników z obszaru sprzedaży.

Informacja na temat zasad wynagradzania

W roku 2019 r. w Spółce nie funkcjonowała sformalizowana polityka wynagrodzeń w odniesieniu do członków organów Spółki. W Spółce funkcjonuje natomiast szereg formalnych regulacji płacowych w stosunku do Pracowników.

Podstawą określenia wynagrodzeń w ENEA S.A. jest zakładowy układ zbiorowy pracy, regulaminy premiowania i regulamin pracy. Zasady ustalenia wynagrodzeń w ENEA S.A. są powiązane z jej strategią, celami oraz interesami i wynikami.

Ponadto, zasady ustalania wynagrodzeń uwzględniają kwestię braku dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Z zastrzeżeniem zmian w zasadach wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących w 2019 r. nie miały miejsca istotne zmiany w stosowanych zasadach wynagradzania w Spółce.

Do stosowanych w 2019 r. w ENEA S.A. pozafinansowych składników wynagrodzenia należały w szczególności: opieka medyczna, szkolenia, świadczenia socjalne (w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych i działalności kulturalno-oświatowej, nisko oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe), dodatkowy dzień wolny, preferencyjna oferta ubezpieczeniowa, samochody służbowe z możliwością wykorzystania do celów prywatnych czy pracowniczy program emerytalny.

Jak wskazano powyżej, w 2019 r. nie funkcjonowała w ENEA S.A. sformalizowana polityka wynagrodzeń. Niemniej stosowane w Spółce zasady wynagradzania oceniane są pozytywnie z punktu widzenia realizacji jej celów w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na 31 grudnia 2019 r. Emitent, ani spółki z Grupy Kapitałowej ENEA nie posiadały zobowiązań (w tym zaciągniętych) wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze przypisanych indywidualnie do byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów.

Umowa społeczna

W kwietniu 2019 r. Pracodawcy i przedstawiciele Strony Społecznej kilkunastu spółek z Grupy Kapitałowej ENEA zawarli tzw. umowę społeczną. Dokument ten w szczególności reguluje kwestię stabilizacji zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA, które przystąpiły do przedmiotowej umowy, a także umożliwia pracownikom korzystanie na równych zasadach z dodatkowych świadczeń. Porozumienie dotyczy takich zagadnień jak stabilizacja zatrudnienia, taryfa pracownicza, abonamentowe świadczenie medyczne, odpis na ZFŚS czy uroczyste dni branżowe traktowane jako dni wolne od pracy.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.