01 Działalność Grupy

Zarządzanie ryzykiem

Grupa ENEA w każdym segmencie prowadzonej działalności narażona jest na ryzyka. Ich materializacja może w istotny, niekorzystny sposób wpłynąć na ciągłość działania poszczególnych Spółek Grupy, ich sytuację finansową oraz zdolność do realizacji wytyczonych celów strategicznych.

Świadomość tych zagrożeń wymaga utrzymania, wykorzystania i ciągłego udoskonalania sformalizowanego i zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem (ERM). Jego ramy określa obowiązująca w Grupie ENEA jednolita Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. System ERM w Grupie ENEA bazuje na kompleksowym ujęciu przedmiotu zarządzania ryzykiem, określeniu szczegółowych zasad identyfikacji i oceny ryzyk.

Na tej podstawie następuje wybór kluczowych ryzyk korporacyjnych, a także monitorowanie ekspozycji na te ryzyka oraz przygotowanie i monitorowanie planów mitygacji. W przypadku części ryzyk korporacyjnych takich jak ryzyko kredytowe, utraty płynności, walutowe, stopy procentowej oraz towarowe, a także w przypadku ryzyk projektowych, naruszenia ochrony danych osobowych, ryzyk cybernetycznych sformalizowane podejście
do zarządzania ryzykiem lub oceny ryzyka przybiera formę dedykowanych Polityk i/lub Procedur.

Uzupełnieniem modelu funkcjonującego w Grupie ENEA jest system zarządzania ciągłością działania, który ma na celu identyfikację procesów krytycznych dla działalności kluczowych Spółek Grupy ENEA i wdrożenie takich działań i procedur, które ograniczą ryzyko ich przerwania, zapewnią ich ciągłość w sytuacji awaryjnej.

Przyjęte zasady zarządzania ryzykiem wyznaczone są w oparciu o najwyższe standardy zarządcze i zgodne są z najlepszymi praktykami rynkowymi w tej dziedzinie. Grupa do realizacji procesów zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz ryzykiem kredytowym i towarowym wykorzystuje systemy IT.

Model zarządczy

Koncepcję organizacji zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA oparto o model skoordynowany. Założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA przez ENEA S.A.

Kluczowe cechy modelu skoordynowanego

  • Kluczowe Spółki Grupy ENEA zarządzają ryzykiem w oparciu o jednolite standardy określone w Politykach
    i Procedurach.
  • Spółki operacyjnie zarządzają ryzykiem w ramach przyznanych limitów i na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA.
  • Spółki raportują do ENEA S.A. w zakresie realizowanych działań w obszarze zarządzania ryzykiem.
    ENEA S.A. pełni rolę koordynacyjną procesu w Grupie ENEA.

Ocena ryzyk

Każde ryzyko uwzględnione w Rejestrze Ryzyk podlega ocenie pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnych skutków finansowych, reputacyjnych oraz wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo zgodnie ze Skalą Oceny Ryzyk Korporacyjnych. Skala oceny definiuje zakres Planu Postępowania z Ryzykiem i częstotliwość monitorowania.

Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA jest procesem wieloetapowym, angażującym wszystkie istotne jednostki organizacyjne Spółek Grupy.

Identyfikacja i ocena nowych ryzyk

Identyfikacja potencjalnych ryzyk dotyczących bieżącej działalności operacyjnej Spółek oraz zagrażających osiągnięciu celów strategicznych Grupy Kapitałowej ENEA i celów wynikających ze strategii obszarowych, a następnie ich ocena zgodnie z Metodyką ERM. Opracowanie Planu Postępowania z Ryzykiem i podejmowanie działań mitygujących przez właścicieli ryzyk.

Monitorowanie istniejących ryzyk

Właściciele ryzyk monitorują na bieżąco efekty podejmowanych działań mitygujących i w razie konieczności modyfikują Plan Postępowania z Ryzykiem. W ustalonych okresach przekazują także informacje na ten temat do menedżera ryzyka.

Incydenty i istotne zmiany w istniejących ryzykach są zgłaszane na bieżąco.

Raportowanie ryzyk

Okresowe raportowanie na poziomie Spółki przez Menadżera Ryzyka do Zarządu Spółki.

Okresowe raportowanie na poziomie Grupy ENEA przez Departament Zarządzania Ryzykiem ENEA S.A. do Komitetu Ryzyka Grupy ENEA

Komitet Ryzyka Grupy ENEA

Kluczowym organem w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA jest Komitet Ryzyka. Komitet jest organem grupującym przedstawicieli kluczowych obszarów biznesowych Grupy ENEA, reprezentujących wszystkie jej kluczowe Spółki.

Dla Obszaru Zarządzania Ryzykiem i Compliance:
1. Udzielanie rekomendacji Zarządowi ENEA S.A. w sprawie zatwierdzenia polityk regulujących proces zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, ubezpieczeniami i Compliance oraz zmian aktualizacyjnych w tym zakresie.
2. Przyjmowanie i analiza informacji z obszaru zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz ubezpieczeniami wpływających od Jednostek Merytorycznych.
3. Opiniowanie rocznych raportów w zakresie realizacji Polityki Compliance, które przedkładane są Zarządowi ENEA S.A. do zatwierdzenia.
4. Przyjmowanie półrocznych raportów z bieżącej realizacji Polityki Compliance oraz formułowanie zaleceń, co do realizacji Polityki Compliance.
5. Wydawanie wiążących interpretacji postanowień (wykładni) Polityki Compliance.
6. Zatwierdzanie dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami, ciągłością działania wraz z akceptacją zmian aktualizacyjnych (strategie, procedury, metodyki, narzędzia, instrukcje, wytyczne itp.).
7. Podejmowanie decyzji w szczególności w sprawach:
- Wynikających z dokumentacji regulującej obszar zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, ubezpieczeniami;
- Wyrażania zgody na odstępstwa od zasad opisanych w dokumentacji regulującej obszary, wskazane w pkt. wyżej;
- Wyrażania zgody na zawieranie przez Spółki Grupy ENEA umów opartych o prawo obce lub walutę rozliczeniową inną, niż złoty polski z wyłączeniem:
- umów ramowych opartych o standard EFET i powiązanych z nimi umów poręczenia, w przypadku, gdy będą one spełniały łącznie następujące warunki: będą oparte na prawie niemieckim, językiem wiążącym będzie angielski, spory będą rozstrzygane przed sądem arbitrażowym, walutą obrotu będzie euro lub złoty polski;
- umów ramowych opartych o standard SCoTA i powiązanych z nimi umów poręczenia, w przypadku, gdy będą one spełniały łącznie następujące warunki: będą oparte na prawie niemieckim lub angielskim, językiem wiążącym będzie angielski, spory będą rozstrzygane przed sądem arbitrażowym, walutą obrotu będzie euro lub dolar amerykański lub złoty polski;
- umów zakupu biomasy i powiązanych z nimi umów poręczenia, gwarancji lub akredytywy, gdy będą one spełniały łącznie następujące warunki: będą oparte na prawie niemieckim, angielskim lub polskim, językiem wiążącym będzie język angielski lub język polski, walutą obrotu będzie euro, dolar amerykański lub złoty polski;
- pozostałych umów na kwotę nie przekraczającą równowartości 10 000 EUR, z zastrzeżeniem, że suma takich umów zawartych przez Spółkę w roku kalendarzowym bez uzyskiwania zgody Komitetu Ryzyka nie może przekroczyć równowartości 50 000 EUR; po przekroczeniu limitu równowartości 50 000 EUR zawarcie każdej kolejnej umowy spełniającej kryteria prawa obcego oraz waluty rozliczeniowej innej niż złoty polski wymaga pozyskania zgody Komitetu Ryzyka;

Dla Obszaru Regulacji Rynkowych:
1. Wydawanie wytycznych dotyczących zajmowania stanowiska oraz podejmowania działań negocjacyjnych, regulacyjnych i lobbingowych dla spółek Grupy ENEA w zakresie regulacji rynkowych.
2. Wyznaczanie kierunku i zakresu analizy wpływu regulacji rynkowych na plany rozwojowe i inwestycyjne oraz strategię Grupy Kapitałowej ENEA.
3. Przyjmowanie i analiza informacji z Obszaru Regulacji Rynkowych wpływających od Jednostek Merytorycznych.

Skład osobowy Komitetu Ryzyka tworzą dedykowani członkowie zarządu ENEA S.A. oraz Spółek Zależnych w Grupie, a także dyrektorzy właściwych merytorycznie departamentów ENEA S.A.

Model ryzyk Grupy ENEA

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.