01 Działalność Grupy

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Wyniki za rok 2019 publikujemy w szczególnym okresie - od kilku miesięcy gospodarka funkcjonuje w otoczeniu epidemii, z którą mierzą się zarówno Polska jak i inne kraje na całym świecie. Dzięki szybko podjętym działaniom, zabezpieczyliśmy stabilne i bez zakłóceń funkcjonowanie Grupy ENEA, utrzymując ciągłość działania wszystkich spółek i przyczyniając się tym samym do niezakłóconych dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów. Od momentu ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w Grupie Enea wprowadziliśmy zmienioną organizację pracy oraz specjalne procedury bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nasi pracownicy odpowiedzialnie i z zaangażowaniem wykonują swoje zadania w tym szczególnym czasie. Za ten ogromny wysiłek wszystkim naszym pracownikom, klientom, partnerom i pozostałym interesariuszom bardzo dziękuję.

W tym miejscu należy również podkreślić nasze duże zaangażowanie w aktywne wsparcie rządowych i obywatelskich działań na rzecz walki z koronawirusem. Fundacja ENEA, oraz spółki Grupy, włączyły się we wsparcie szpitali z terenu działania naszej Grupy. Za pośrednictwem Fundacji przekazaliśmy ponad 3,5 mln zł, m.in. na specjalistyczny sprzęt medyczny, środki higieny i ochrony. Dodatkowo Lubelski Węgiel Bogdanka przekazał 740 tys. zł na pomoc ośrodkom medycznym w woj. lubelskim.

W ostatnim czasie część regulacji związanych ze stanem epidemii w kraju, a wpływających również na funkcjonowanie firm i gospodarki jest łagodzona. Ważnym staje się jak najszybszy powrót do realizacji zakładanych planów i celów biznesowych. Grupa Enea będzie w dalszym ciągu wspierać aktywnie rozwój gospodarczy Polski, a przede wszystkim zrównoważony rozwój sektora paliwowo- energetycznego, jego transformację, między innymi poprzez odpowiedzialne inwestycje oraz dalsze inicjatywy w zakresie poprawy efektywności działania oraz optymalizację modelu biznesowego Grupy.

W grudniu 2019 roku w odpowiedzi na zmieniające się warunki funkcjonowania sektora, jednoznaczne trendy wspierane regulacjami zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA, wyznaczając jasne cele do 2030 r., z perspektywą do 2035 Mobilizacja na realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju i celów, jest bardzo istotna, szczególnie teraz, gdy obserwujemy spowolnienie gospodarcze spowodowane stanem epidemii. Jestem przekonany, że jako Grupa ENEA dysponujemy odpowiednim potencjałem, aby nasze zamierzenia zrealizować zgodnie z naszymi planami.

Stabilne i dobre wyniki finansowe i operacyjne

Rok 2019 dla sektora elektroenergetycznego to kolejne wyzwania związane z wyższą dynamiką zmian w otoczeniu rynkowym oraz presją na przyspieszenie transformacji firm działających w sektorze paliwowo-energetycznym. W Polsce i Europie obserwowaliśmy kontynuację trendów z lat ubiegłych, których skutkiem są zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i regulacyjnym. Ich wpływ na cały sektor to szansa na rozwój i transformację w kierunku energetyki niskoemisyjnej. Kształtowanie się unijnych ram polityki klimatycznej, nacisk na szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, morskich farm wiatrowych, czy rozwój energetyki prosumenckiej - to tylko niektóre z zagadnień, które w ubiegłym roku wyznaczały kierunki działania branży i wpływały w sposób znaczący na obszary wytwarzania i obrotu.

W 2019 roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Grupa ENEA wygenerowała 3 410 mln zł EBITDA, co stanowi wzrost o ponad 45% w stosunku do ubiegłego roku. Przychody osiągnęły poziom 16 401 mln zł złotych, to wzrost o ponad 29% w stosunku do roku 2018. W tym czasie wytworzyliśmy około 26 TWh energii elektrycznej. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 20,3 TWh. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2019 r. (bez rekompensat) wzrosły w stosunku do 2018 r. o 2 879 mln zł.

Zaplanowane nakłady inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Ze zrealizowanej puli 2 181 mln zł aż 238 mln zł przeznaczone zostało na inwestycje związane wprost z ochroną środowiska.

W Grupie konsekwentnie wzrasta udział odnawialnych źródeł energii (r/r o 12,5 p.p.), w produkcji energii największy wzrost odnotowano w obszarze farm wiatrowych (42%). Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA, w 2030 r. zwiększymy udział OZE w całkowitej produkcji energii ponad czterokrotnie.

Odpowiedzialność za środowisko

Grupa ENEA aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego sektora energetycznego. Naszym celem jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii przyjaznych środowisku. Planowana odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych zwiększy sprawność wytwarzania energii i znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. W 2019 r. rozpoczęliśmy ważne prace modernizacyjne w Elektrowni Połaniec. Inwestycje są częścią programu dostosowania zakładu do rygorystycznych unijnych standardów środowiskowych, w tym konkluzji BAT. Do końca tego roku zmodernizowane zostaną elektrofiltry sześciu bloków energetycznych. Prace będą prowadzone podczas trwania planowanych remontów kapitalnych poszczególnych bloków, co nie wpłynie dodatkowo na bieżące funkcjonowanie elektrowni. Z tymi działaniami powiązana jest również modernizacja instalacji odsiarczania, która ma zakończyć się z początkiem 2021 r. W Elektrowni Kozienice trwają prace modernizacyjne w związku z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. Prace na dwóch blokach zostały zakończone w 2019 r., na kolejnych trzech zostaną wykonane w trakcie planowanych postojów w 2020 r.

Nowoczesna Sieć Dystrybucyjna

Największe nakłady inwestycyjne w 2019 r. zostały zrealizowane w obszarze dystrybucji. Program modernizacji sieci elektroenergetycznej zamknął się kwotą 1,0 mld zł. Spółka ENEA Operator zakończyła największą w swojej historii inwestycję sieciową, rozpoczętą sześć lat temu gruntowną przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn. Linia po przebudowie (o długości 240 km) znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne w północno-zachodniej Polsce. Spółka dystrybucyjna poprawiła wskaźniki niezawodności dostaw energii, gdzie średni czas przerw nieplanowanych dla odbiorców z północno-zachodniej Polski został skrócony ze 152 do niecałych 124 minut. Osiągnięty w 2019 roku wynik jest o prawie pół godziny lepszy niż wynik wcześniejszy.

Realizowane projekty inwestycyjne wspierają i wdrażają założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Modernizacje infrastruktury elektroenergetycznej powiększa potencjał naszej sieci w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych, podłączonych do sieci OSD odnawialnych źródeł energii. W samym tylko 2019 roku ENEA Operator przyłączyła 12,7 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 90 MW. Zwiększanie dostępnych możliwości przyłączeniowych idzie w parze ze zmianą filozofii zarządzania siecią na system, który coraz częściej musi być przystosowany do dwukierunkowych przepływów.

W plan rozwoju Grupy wpisaliśmy również projekty z zakresu elektromobilności i związanej z nią infrastruktury. Włączamy się w inicjatywy budowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych, współpracując m.in. z Pocztą Polską, Kolejowymi Zakładami Łączności czy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Stabilne źródło dostaw paliwa dla elektrowni

Głównym dostawcą surowca do dwóch elektrowni Grupy ENEA jest Lubelski Węgiel Bogdanka. Spółka w ubiegłym roku odnotowała wydobycie na poziomie blisko 9,5 mln ton, co oznacza wzrost o prawie 5%. W tym samym czasie sprzedaż węgla wzrosła o 4,7%. Grupa LWB osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 158 mln złotych, zaś jej EBITDA wyniosła 771 mln zł.

Społecznie odpowiedzialny pracodawca, rozwój kapitału ludzkiego

Inwestycje w zasoby ludzkie, ochrona środowiska, dbałość o relacje ze społecznościami lokalnymi i wsparcie obszarów niepowiązanych bezpośrednio z działalnością firmy to najważniejsze elementy polityki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Grupy ENEA. Naszym celem jest utrzymywanie dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi oraz otwarty i konstruktywny dialog ze stroną społeczną. Od lat towarzyszymy naszym pracownikom i społecznościom, w projektach wspierających m.in. edukację, sport, profilaktykę zdrowotną, ochronę środowiska, osoby potrzebujące czy seniorów. W 2019 r. intensywnie rozwijaliśmy projekty szkół patronackich oraz studiów dualnych. Nasz program „Nie taki prąd straszny”, w ramach którego uczymy najmłodszych jak bezpiecznie obchodzić się z prądem, został uznany w Rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu za mający największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Jako odpowiedzialny pracodawca, inwestujemy w rozwój pracowników, stawiając na doskonalenie kompetencji przywódczych i merytorycznych, dotyczących obszarów naszej działalności. Zapraszamy pracowników do aktywnego udziału w działaniach rozwojowych „szytych na miarę” potrzeb uczestników i naszej organizacji. Dofinansowujemy naukę w ramach kształcenia ustawicznego, stwarzamy możliwości do podnoszenia kompetencji językowych w jednostkach i na stanowiskach tego wymagających. Edukujemy pracowników i rozwijamy ich kompetencje, oferując szkolenia e-learning, webinaria i broszury informacyjne dotyczące budowania przyjaznego środowiska pracy w oparciu o wartości Grupy ENEA.

Aktualizacja strategii rozwoju jako odpowiedź na zmiany w otoczeniu sektora

Aktywnie uczestniczymy w transformacji sektora energetycznego. W ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku aktualizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA zakładamy wzrost udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w całkowitej produkcji energii elektrycznej. W 2030 r. będzie to 41% produkcji, a w perspektywie 2035 r. - 60%. Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Drugim istotnym filarem transformacji będą inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy, wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne (typu Internet Rzeczy, Blockchain itd.), które będą budowały dodatkową wartość zarówno dla firmy, jej akcjonariuszy, jak i klientów.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem działalności Grupy ENEA za 2019 r. W imieniu Zarządu ENEA, dziękuję członkom Rady Nadzorczej, zarządom spółek oraz wszystkim pracownikom Grupy za profesjonalne i skuteczne działania, dzięki którym wspólnie możemy budować i wzmacniać wartość Grupy ENEA.

Z poważaniem,
Mirosław Kowalik
Prezes Zarządu ENEA S.A.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.