01 Działalność Grupy

Środowisko naturalne

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Zgodnie z regulacjami unijnymi, a w szczególności Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych -IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe, zaostrzone normy ochrony środowiska. W związku z powyższym wszyscy producenci energii elektrycznej w Polsce, którzy wykorzystują przede wszystkim wysokoemisyjne technologie węglowe, są zobligowani dostosować bloki energetyczne do nowych wymagań środowiskowych. Prawo, wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców, przewiduje możliwość skorzystania z mechanizmów derogacyjnych. Złagodzenie wymagań dyrektywy IED w postaci derogacji pozwala zyskać dodatkowy czas na dostosowanie jednostek wytwórczych do zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń do powietrza. 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano tzw. konkluzje BAT (kBAT) dla dużych obiektów energetycznego spalania (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE). Opublikowane kBAT wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne (niż w dyrektywie IED) wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu i pył. Dopuszczalnymi poziomami emisji (BAT – AELs) objęte zostały także dodatkowe substancje: rtęć, chlorowodór, fluorowodór i amoniak. Konkluzje BAT będą obowiązywały od dnia 18 sierpnia 2021 r., po zakończeniu 4-letniego okresu dostosowawczego.

Elektrownia Kozienice – bloki 1-10

Lata SO2 NOx Pył CO2 Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]
Emisja SO2 [Mg] Wskaźnik emisji SO2 [kg/MWh] Opłata za emisję SO2 [tys. zł] Emisja NOx [Mg] Wskaźnik emisji NOx [kg/MWh] Opłata za emisję NOx [tys. zł] Emisja pyłu[Mg]Wskaźnik emisji pyłu [kg/MWh]Opłata za emisję pyłu [tys. zł]Emisja CO2 [Mg] Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh]
20197 256,90,5973 918,7528 385,70,694 528,288285,50,023102,76310 463 17886112 152 678
20187 442,20,6593944,47644,80,6774 051,8246,70,02286,49 728 13186211 291 279
Zmiana % -2,5-9,4-0,79,71,911,815,74,6197,6-0,17,6

Elektrownia Kozienice – blok 11 vs. bloki 1-10

Lata SO2 NOx Pył CO2 Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]
Emisja SO2 [Mg] Wskaźnik emisji SO2 [kg/MWh] Opłata za emisję SO2 [tys. zł] Emisja NOx [Mg] Wskaźnik emisji NOx [kg/MWh] Opłata za emisję NOx [tys. zł] Emisja pyłu[Mg]Wskaźnik emisji pyłu [kg/MWh]Opłata za emisję pyłu [tys. zł]Emisja CO2 [Mg] Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh]
2019 Blok 11[1]1 778,90,3960,6262 285,10,3851 233,9784,10,01430,2784 420 0877445 938 492
2018 Blok 11[1] 1 339,20,229709,791[2]2005,4[3]0,3431062,852[2]105,70,01836,984[2]4 348 8387455 839 184
2019 Bloki 1-10 7 256,90,5973 918,7528 385,70,694 528,288285,50,023102,76310 463 17886112 152 678
2018 Bloki 1-10 7 442,20,6593 944,47 644,80,6774 051,8246,70,02286,49 728 13186211 291 279

[1] Dane dla bloku 11 uwzględniają emisje i opłaty dla kotłowni rozruchowej.

[2] Zmiana w stosunku do informacji przekazanej w 2018 roku spowodowana jest przekazaniem informacji dotyczących 3 kw.

[3] Zmiana w stosunku do informacji przekazanej w 2018 roku wynika z zaokrągleń

ENEA Elektrownia Połaniec

Lata SO2 NOx Pył CO2 Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]
Emisja SO2 [Mg] Wskaźnik emisji SO2 [kg/MWh] Opłata za emisję SO2 [tys. zł] Emisja NOx [Mg] Wskaźnik emisji NOx [kg/MWh] Opłata za emisję NOx [tys. zł] Emisja pyłu[Mg]Wskaźnik emisji pyłu [kg/MWh]Opłata za emisję pyłu [tys. zł]Emisja CO2 [Mg] Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh]
20195 895,80,6293 183,76 452,80,6883 484,5484,20,052174,36 751 790,7720,19 376 542,7
20188 876,90,8064704,87759,50,7054 112,6617,70,056216,28 219 329746,311 012 854,3
Zmiana % -33,6-22-32,3-16,8-2,4-15,3-21,6-7,1-19,4-17,9-3,5-14,9

Elektrociepłownia Białystok

Lata SO2 NOx Pył CO2 Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]
Emisja SO2 [Mg] Wskaźnik emisji SO2 [kg/MWh] Opłata za emisję SO2 [tys. zł] Emisja NOx [Mg] Wskaźnik emisji NOx [kg/MWh] Opłata za emisję NOx [tys. zł] Emisja pyłu[Mg]Wskaźnik emisji pyłu [kg/MWh]Opłata za emisję pyłu [tys. zł]Emisja CO2 [Mg] Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh]
2019206,30,143111,4402,10,279219,243,80,0315,7253,5175,9440 638
2018167,70,11488,9365,50,249193,734,30,02313,1280,1191,1424 184
Zmiana % 2325,125,31011,913,227,529,720,5-9,5-83,9

Ciepłownia Zachód Białystok

Lata SO2 NOx Pył CO2 Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]
Emisja SO2 [Mg] Wskaźnik emisji SO2 [kg/MWh] Opłata za emisję SO2 [tys. zł] Emisja NOx [Mg] Wskaźnik emisji NOx [kg/MWh] Opłata za emisję NOx [tys. zł] Emisja pyłu[Mg]Wskaźnik emisji pyłu [kg/MWh]Opłata za emisję pyłu [tys. zł]Emisja CO2 [Mg] Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh]
201918,309,911,706,31,300,512 2540-
201821,8011,521011,1301,119 7530-
Zmiana % -16,10-13,9-44,30-43,2-56,70-54,5-380-

Dotrzymywanie wymogów formalno-prawnych

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. korzysta z derogacji wynikającej z dyrektywy IED jakim jest Przejściowy Plan Krajowy (PPK):

 • w zakresie emisji dwutlenku siarki oraz pyłu: Elektrownia Kozienice (bloki 1-10) - wspólnie z Elektrociepłownią Białystok,
 • w zakresie emisji NOx: Elektrociepłownia Białystok - samodzielnie.
  -W okresie obowiązywania PPK, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r., obowiązują roczne, malejące z roku na rok, pułapy emisyjne. Pułap emisyjny w ostatnim roku obowiązywania PPK określony jest na poziomie odpowiadającym standardowi emisyjnemu danego zanieczyszczenia, wynikającemu z dyrektywy IED (dla Elektrowni Kozienice 200 mg/m3usr dla SO2 i 20 mg/m3usr dla pyłu).

ENEA Ciepło Sp. z o.o. korzysta z derogacji wynikającej z dyrektywy IED jakim jest Przejściowy Plan Krajowy (PPK):

 • w zakresie emisji dwutlenku siarki oraz pyłu: - Elektrociepłownią Białystok - wspólnie z Elektrownią Kozienice (bloki 1-10) ,
 • w zakresie emisji NOx: Elektrociepłownia Białystok - samodzielnie.
  W okresie obowiązywania PPK, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r., obowiązują malejące z roku na rok, roczne masowe pułapy emisyjne, jak również obowiązują standardy emisyjne wg stanu na 31 grudnia 2015 roku.

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. korzysta z derogacji wynikającej z dyrektywy IED – derogacja naturalna 17 500 godzin, którą objęty jest kocioł nr 1.

Do końca roku 2019 r. z limitu 17 500 godzin wykorzystano łącznie 9 307 godzin, w tym w 2019 r., wykorzystano 943 godziny (263 godziny w I kwartale, 250 godzin w II kwartale, 320 godzin w III kwartale oraz 110 godzin w IV kwartale 2019 roku).

Emisję zanieczyszczeń w ramach PPK za 2019 r. oraz stopień wykorzystania rocznych pułapów emisyjnych zestawiono w tabeli poniżej.

Instalacja SO2 Pył NOx
[Mg] % wykorzystania [Mg] % wykorzystania [Mg] % wykorzystania
Elektrownia Kozienice emisja 6150,06 81,9 156,7 20,9 nd. nd.
roczny pułap 7 513,5 751,3
Elektrociepłownia Białystok emisja 193,86 27,3 33,45 47,1 384,76 65,6
roczny pułap 710,13 71,04 586,24
Razem emisja 6 343,92 77,1 193,86 23,1 384,76 65,6
roczny pułap 8 223,63 710,13 586,24

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz. 680), w odniesieniu do bloku 11 w zakresie emisji wszystkich zanieczyszczeń oraz w odniesieniu do bloków 1-10 w zakresie emisji NOx, obowiązują następujące warunki uznania standardów emisji za dotrzymane:
a) żadna z zatwierdzonych średnich miesięcznych wartości stężeń substancji nie przekracza 100% standardu emisyjnego,
b) żadna z zatwierdzonych średnich dobowych wartości stężeń substancji nie przekracza 110% standardu emisyjnego,
c) 95% wszystkich zatwierdzonych średnich jednogodzinnych wartości stężeń substancji w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 200% standardu emisyjnego.
W przypadku niedotrzymania nawet jednego z warunków określonych w punktach a), b), c) zachodzi ryzyko naliczenia kary za każde godzinowe przekroczenie liczone od początku roku.

W 2019 roku nie stwierdzono przekroczenia standardów emisyjnych i innych wymogów formalno-prawnych.

Elektrownia Kozienice realizuje cele nakreślone przez prawodawstwo krajowe i wspólnotowe (dyrektywa IED, konkluzje BAT). W Elektrowni funkcjonuje pięć instalacji odsiarczania spalin, które gwarantują wymaganą redukcję emisji SO2 ze spalin wszystkich bloków. Wszystkie bloki Elektrowni wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, poddawane modernizacjom w celu utrzymania wysokiej skuteczności odpylania. Bloki (z wyłączeniem bloku nr 3) są także wyposażone w instalacje do selektywnej katalitycznej redukcji NOx (SCR).

Zagadnienie dotyczące obszaru Wydobycia

Rekultywacja

 • w 2019 r. zakończono roboty rekultywacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi w miejscowości Nadrybie Wieś. Prace polegały na wykonaniu stawu rybnego oraz podwyższeniu terenu odpadami górniczymi, przykryciu masami ziemnymi, zadrzewieniu i zagospodarowaniu rekreacyjnemu. Prace zakończono w sierpniu 2019 r.
 • na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja zorganizowanej zieleni, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zrekultywowanych w latach ubiegłych terenów poprzemysłowych w rejonie Pola Bogdanka, Nadrybie i Stefanów oraz zaplecza kolejowego w Zawadowie.

Ochrona powierzchni

 • wpływ prowadzonej w 2019 r. eksploatacji górniczej na powierzchnię ujawniał się, tak jak dotychczas, głównie w postaci powiększenia się powierzchniowego zasięgu dotychczasowych oddziaływań
 • maksymalne osiadania w granicach OG „Puchaczów V” utrzymują się w rejonie wsi Bogdanka i Nadrybie Wieś gm. Puchaczów i wynoszą ok. 5,0 m w centralnej części niecki osiadań w tym rejonie
 • szkody w obiektach budowlanych w 2019 r., tak jak dotychczas, w większości przypadków dotyczyły wiejskiej zabudowy, zgłoszone uszkodzenia w tych budynkach nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników i były usuwane na bieżąco
 • w 2019 roku prowadzono prace związane z odwadnianiem gruntów rolnych na szkodach górniczych poprzez przebudowę sieci melioracyjnej oraz budową pompowni ze zbiornikami wyrównawczymi.

Sankcje i opłaty grożące Spółce z tytułu ochrony środowiska

 • działalność górnicza pociąga za sobą opłatę eksploatacyjną, z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego, korzystania z usług wodnych oraz szereg kosztów związanych z:
  - zagospodarowaniem odpadów pogórniczych
  - rekultywacją terenów poprzemysłowych
  - monitoringiem środowiskowym
  - opracowaniem operatów i dokumentacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania zakładu
 • opłata eksploatacyjna jest wnoszona co pół roku na konta gmin, na terenie których prowadzi się eksploatację (60%) oraz na poczet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%)
 • szkody w obiektach budowlanych w 2019 r., tak jak dotychczas, w większości przypadków dotyczyły wiejskiej zabudowy, zgłoszone uszkodzenia w tych budynkach nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników i były usuwane na bieżąco
 • LW Bogdanka S.A. spełnia standardy w zakresie ekologii i w 2019 r. nie poniosła kar z tytułu naruszenia warunków korzystania ze środowiska, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego

 • LW Bogdanka S.A. nie posiada emitora zorganizowanego emitującego pyły i gazy do atmosfery
 • niezorganizowanym emitorem jest obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance, który może być źródłem pylenia w czasie suchych i wietrznych dni
 • emisja niezorganizowana do powietrza pochodzi ze spalania paliw w silnikach spalinowych wykorzystywanych w spółce, procesów spawania oraz uzupełniania czynnika chłodniczego w klimatyzatorach

Gospodarka wodno-ściekowa

Dotyczy przede wszystkim wód dołowych, w tym:

 • drenowania górotworu w obrębie wyrobisk górniczych
 • gospodarczego wykorzystania wody dołowej do celów ppoż. i technologicznych
 • wypompowywania wody na powierzchnię
 • retencjonowania wody dołowej w zbiorniku - osadniku na powierzchni w celu redukcji zawiesiny
 • zrzutu wód ze zbiornika poprzez system rowów odprowadzających oraz ciek - Rów Żelazny do rzeki Świnki w ilości ok. 14 738 m3/dobę
 • wody dołowe charakteryzują się sumą chlorków i siarczanów w wysokości 1 075 mg/dm3
 • gospodarczego wykorzystania wód dołowych na powierzchni (Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. - w ramach Stacji Uzdatniania Wody).

Gospodarka odpadami

 • w 2019 r. łączny przychód odpadów górniczych wyniósł - 6 299,9 tys. ton
 • około 49% odpadów poddanych było odzyskowi i zagospodarowaniu. Odzysk odpadów tj. wykorzystanie do rekultywacji terenów, utwardzania dróg, placów, produkcji cementu w Cementowni „Ożarów” i innych celów wyniósł – 3 061,8 tys. ton
 • 47% odpadów wykorzystywane jest do wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych oraz terenów na szkodach górniczych. Polega ona na przywróceniu tym terenom pierwotnej rzeźby poprzez wypełnienie terenu odpadami górniczymi, a następnie przykryciu ich warstwą glebową i zagospodarowaniu w kierunku rolnym bądź zadrzewieniowym.
 • pozostałe odpady wydobywcze (3 238,1 tys. t) są składowane na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance.
 • LW Bogdanka S.A. prowadzi zagospodarowanie innych odpadów poprzemysłowych przekazuje jednostkom uprawnionym odpady, które nadają się do wykorzystania (drewno, oleje przepracowane, złom, ścinki taśm przenośnikowych) lub unieszkodliwiania (zużyte źródła światła, opakowania po klejach, farbach itp.).

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.