05 Ład Korporacyjny

Władze

Zarząd ENEA S.A.

Mirosław Kowalik Prezes Zarządu
Piotr Adamczak Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Jarosław Ołowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Zbigniew Piętka Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Mirosław Kowalik od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną, pełniąc funkcje zarządcze na szczeblu operacyjnym i strategicznym. W 2015 r. kierował firmą SNC Lavalin Sp. z o.o. Polska w randze Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. W latach 1999-2015 pracował na różnych stanowiskach menedżerskich dla Grupy ALSTOM Power, ostatnio jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1995-1998 związany z koncernem ABB. Pan Mirosław Kowalik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Ukończył studia menedżerskie MBA (program Rotterdam School of Management we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Jest absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył również wiele specjalistycznych szkoleń produktowych oraz w zakresie zarządzania, w tym ostatnio czteroletnie niestacjonarne studia doktoranckie oraz dwuletnie podyplomowe studia Executive Doctor of Business Administration na Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA.

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Piotr Adamczak jest związany z branżą energetyczną od ponad 25 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Poznań. Kierował Wydziałem Organizacji Rynku w EnergoPartner Wielkopolska. W latach 2002-2011 pracował w Energetyce Poznańskiej, a po konsolidacji w Grupie Energetycznej ENEA S.A., na stanowiskach Kierownika Biura, Kierownika Wydziału i Dyrektora Pionu, zajmował się centralizacją i realizacją zadań w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, zadań operatora handlowo- technicznego, operatora handlowego, a także współpracą handlową z OZE. Od 2011 r. pracował na stanowisku Kierownika Biura, a od 2013 roku Dyrektora Departamentu Obrotu w ENEA Trading, gdzie zajmował się działalnością handlową na rynkach energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji oraz współpracą handlową z OZE na rzecz spółek Grupy ENEA. Pan Piotr Adamczak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Transformacji Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studium Zarządzania obrotem energii elektrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych. Od 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całokształtem zadań związanych z działalnością handlową i obsługą klientów.

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse, Prawo gospodarcze, MSSF. Pan Jarosław Ołowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był między innymi: Wiceprezesem Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ds. Ekonomiczno-Finansowych, Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Prezesem Zarządu Optimus S.A., Członkiem Zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Dyrektorem Finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całością zagadnień ekonomiczno-finansowych i księgowych związanych z zarządzaniem ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej Enea oraz teleinformatyką i controllingiem.

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Zbigniew Piętka z branżą energetyczną związany jest od prawie 40 lat. Od 2016 roku był zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. technicznych. W latach 2009-2014 pracował jako oficer elektro-automatyk w Polskiej Żegludze Morskiej, z którą był również związany na początku swojej kariery w latach 1981-1994. W latach 2007-2008 był Wiceprezesem ENEA ds. Infrastruktury. Doświadczenie menadżerskie zdobywał również w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, gdzie w latach 1994-2007 był kierownikiem Działu Energetycznego – Głównym Energetykiem. Pan Zbigniew Piętka jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju rynków energii. Od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad wszystkimi zagadnieniami związanymi z Ładem Korporacyjnym, nadzorem właścicielskim, usługami w Grupie Kapitałowej ENEA.

RADA NADZORCZA ENEA S.A.

20 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało ze skutkiem od dnia 21 maja 2019 r. następujących Członków Rady Nadzorczej na wspólną, X kadencję:

 • Stanisław Kazimierz Hebda - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Paweł Jabłoński – Członek Rady Nadzorczej,
 • Michał Dominik Jaciubek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Koroblowski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Kulka - Członek Rady Nadzorczej,
 • Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej,
 • Piotr Mirkowski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Pliszka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Roman Stryjski - Członek Rady Nadzorczej.

2 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęła datowana na 27 listopada 2019 roku rezygnacja Pana Pawła Jabłońskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A, a także z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

12 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. w osobie Mariusza Pliszki.

3 lutego 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych z tego samego dnia o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 3 lutego 2020 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Bartosz Nieścior.

6 lutego 2020 r. Pan Mariusz Pliszka złożył z tym dniem rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.

6 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. w osobie Pana Bartosza Nieściora.

6 lutego 2020 r. Pan Stanisław Hebda złożył z tym dniem rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

19 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało ze skutkiem od dnia 19 marca 2020 r. Panią Izabelę Felczak-Poturnicką, której powierzono funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Mariusza Fistka.

27 maja 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych z tego samego dnia o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do odwołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 27 maja 2020 r. Pan Bartosz Nieścior został odwołany ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

27 maja 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych z tego samego dnia o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 27 maja 2020 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Paweł Szczeszek.

Na dzień publikacji raportu rocznego Rada Nadzorcza Spółki X kadencji składa się z dziesięciu członków i działa w następującym składzie:

 • Izabela Felczak-Poturnicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Michał Dominik Jaciubek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Fistek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Koroblowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Ireneusz Kulka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej,
 • Piotr Mirkowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Pliszka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Roman Stryjski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Szczeszek – Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej w ramach Rady Nadzorczej funkcjonują następujące komitety stałe: Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Skład Komitetu ds. Audytu przedstawia się następująco:

 • Ireneusz Kulka[1][2][3] - Przewodniczący
 • Maciej Mazur - Członek
 • Piotr Mirkowski[1][3] - Członek
 • Mariusz Pliszka[3] - Członek
 • Roman Stryjski[1] - Członek

[1] Członek niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016,

[2] Członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,.

[3] Członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent.

Skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się następująco:

 • Izabela Felczak-Poturnicka - Członek
 • Michał Dominik Jaciubek - Członek
 • Paweł Koroblowski - Członek
 • Piotr Mirkowski[4] - Członek

[4] Członek niezależny w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Współpraca z firmą audytorską

Obowiązująca w ENEA S.A. polityka wyboru firmy audytorskiej przede wszystkim zakłada unikanie konfliktu interesów w ten sposób, że przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia badania, firma audytorska oświadcza, czy spełnione są wymogi w zakresie niezależności (zarówno jeżeli chodzi o firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta),a w szczególności czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia dla niezależności w stosunku do ENEA S.A. Firma audytorska co roku potwierdza swoją niezależność Komitetowi ds. Audytu i przedstawia zagrożenia dla swojej niezależności, jak również zabezpieczenia stosowane dla ograniczenia tych zagrożeń. Dodatkowo przy wyborze firmy audytorskiej pod uwagę brane jest przede wszystkim doświadczenie zespołu audytowego w badaniu, kompetencje, kryterium finansowe oraz zasoby osobowe. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z poszanowaniem zasady bezstronności i niezależności firmy audytorskiej, zgodnie z przepisami prawa w zakresie obowiązkowej rotacji firm audytorskich i kluczowych biegłych rewidentów, obowiązkowych okresów karencji oraz wyników kontroli firm audytorskich zawartych w sprawozdaniu rocznym publikowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego. Polityka wyboru firmy audytorskiej zapewnia również zasady rotacji firm audytorskich i biegłych rewidentów zgodne z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. - Ustawa o biegłych).

ENEA S.A. oraz jej spółki zależne mogą korzystać z usług dozwolonych (zdefiniowanych zgodnie z art. 136 Ustawy o biegłych), które świadczone są przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie ENEA S.A.

Polityka świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską zawiera zamknięty katalog usług dozwolonych, których świadczenie możliwe jest wyłącznie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową spółek z Grupy ENEA. Usługa dozwolona niebędąca badaniem może być świadczona przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie ENEA S.A. pod warunkiem, że została uprzednio zatwierdzona przez Komitet ds. Audytu po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej, kluczowego biegłego rewidenta oraz innych członków zespołu wykonującego badanie. Dodatkowo w przypadku gdy firma audytorska przeprowadzająca badanie ENEA S.A. świadczy usługi dozwolone niebędące badaniem przez okres co najmniej trzech kolejnych lat obrotowych, wówczas wynagrodzenie za świadczenie tych usług ogranicza się do 70% średniego wynagrodzenia z trzech kolejnych ostatnich lat obrotowych płaconego z tytułu badania ustawowego ENEA S.A. oraz, w stosownych przypadkach, jej spółek zależnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych tej grupy przedsiębiorstw. W przypadku usług zabronionych, tzn. usług innych niż usługi dozwolone, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie ich świadczenie w ENEA S.A. oraz jej spółkach zależnych przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie ENEA S.A., w czasie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania.

Polityka różnorodności

W roku 2019 w ENEA S.A. nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki (członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) oraz jej kluczowych menedżerów.

Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór jej władz oraz kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria, takie jak, w szczególności płeć lub wiek.

W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.